Leave Your Message
Habar kategoriýalary
SFP modullary maglumatlary has çaltlaşdyrýar

SFP modullary maglumatlary has çaltlaşdyrýar

2024-06-04
Emeli intellektiň we maglumat merkeziniň maglumatlarynyň çalt ösmegi bilen ýokary tizlikli, ýokary kuwwatly maglumatlary geçirmäge bolan isleg hem artýar, bu bolsa SFP modullarynyň ösdürilmegine we ulanylmagyna itergi berýär. SFP moduly gyzgyn çalşylýan kiçijik ...
jikme-jiklikleri gör
Senagat tor kommutatorlary akylly howa menzilleriniň sanly öwrülişigine ýolbaşçylyk edýär

Senagat tor kommutatorlary akylly howa menzilleriniň sanly öwrülişigine ýolbaşçylyk edýär

2024-05-28
Häzirki zaman jemgyýetinde möhüm transport merkezi hökmünde howa menzili diňe bir başlangyç nokady we ahyrky nokady däl, eýsem dünýäni birleşdirýän baglanyşykdyr. Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen howa menzilleri hem sanly t ...
jikme-jiklikleri gör
JHA TECH senagat derejeli wyklýuçatelleriniň amaly meýdanlary

JHA TECH senagat derejeli wyklýuçatelleriniň amaly meýdanlary

2024-05-23

Giňişleýin programma: senagat internetiniň ähli ugurlaryny öz içine alýar

Giňişleýin ulanylyşyJHA tehnologiýasy Senagat Internet ulgamynda, senagat Ethernet wyklýuçatelleriniň ajaýyp öndürijiligini we bazar bahasyny subut edýär. Akylly setler, demir ýol tranziti, akylly transport, akylly kömür känleri we akylly önümçilik ýaly ugurlarda bolsun, JHA Technology-iň önümleri möhüm rol oýnaýar.

jikme-jiklikleri gör
Reliokary ygtybarlylyk we durnuklylyk: Senagat internetiniň berk binýady

Reliokary ygtybarlylyk we durnuklylyk: Senagat internetiniň berk binýady

2024-05-23

Senagat 4.0 tolkunynyň bütin dünýäde artmagy bilen, esasy hereketlendiriji güýji hökmünde Senagat interneti, senagat önümçiligini intellekt we aragatnaşyk ulgamynyň täze basgançagyna alyp barýar. Bu özgeriş tolkunynda,JHA tehnologiýasyajaýyp senagat baglanyşyk enjamlary we innowasiýa çözgütleri bilen, senagat internet pudagynyň ösüşine täze janlylyk berýär we ösüşini dowam etdirýär.

jikme-jiklikleri gör
Janköýerlik dizaýny, sessiz wyklýuçatel, satyn almaga mynasypmy?

Janköýerlik dizaýny, sessiz wyklýuçatel, satyn almaga mynasypmy?

2024-04-30
Senagatda fanatsyz wyklýuçatelleri ulanmagyň artykmaçlyklary näme? JHA Tech size düşündirer. Alýumin garyndysy ýapyk şassi, ýylylygyň ýaýramagy üçin metal panel, tozan geçirmeýän, titremä garşy, çyglylyga garşy, elektromagnit päsgelçiligi we h çydamly ...
jikme-jiklikleri gör
Dolandyrylmadyk wyklýuçateller tagtasy onuň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler

Dolandyrylmadyk wyklýuçateller tagtasy onuň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler

2024-05-13

PCB ýalaňaç tagtanyň SMT ýokarky böleginden, soň bolsa DIP plugininden geçmegine PCBA diýilýär. PCBA komponentleri birikdirilen PCB.

jikme-jiklikleri gör
DIN-demir ýol dolandyryjy wyklýuçatel önümçilik üçin amatlylygy üpjün edýär

DIN-demir ýol dolandyryjy wyklýuçatel önümçilik üçin amatlylygy üpjün edýär

2024-05-01

Adaty wyklýuçateller bilen deňeşdirilende, DIN-demir wyklýuçateller has kiçi we dizaýnda has ykjam, şonuň üçin olary dürli şassilere has çeýe gurup bolýar. Şol bir wagtyň özünde, dürli şasside aňsatlyk bilen gurnalyp bilinýän we dürli gurşaw üçin amatly bolan demirýol oturdylan wyklýuçatel demir ýol gurnamagynyň aýratynlyklaryna eýedir.

jikme-jiklikleri gör
Toruňyzy ýyldyrym çakmagyndan durnukly saklamak üçin bir enjam

Toruňyzy ýyldyrym çakmagyndan durnukly saklamak üçin bir enjam

2024-04-03

Rainagyş möwsüminde torlary dolandyrmak kyn mesele, esasanam ýyldyrym we aşa howa şertlerinde. Güýçli ýagyş we ýyldyrym çakmagynyň utgaşmagy tor enjamlarynyň durnuklylygyna ep-esli howp döredip biler. Şeýle-de bolsa, ýagyş möwsüminde tor we enjamyň durnuklylygy enjamlary dogry dolandyrmak bilen gowulaşyp biler.

jikme-jiklikleri gör
Toruň durnuklylygyny we dolandyryş netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly

Toruň durnuklylygyny we dolandyryş netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly

2024-04-01

Dolandyrylýan wyklýuçatel diňe bir adaty wyklýuçatel ýaly maglumatlary öňe sürmek bilen çäklenmän, ulgamy dolandyrmak we optimizirlemek üçin dolandyryş programma üpjünçiligi arkaly tora gözegçilik edýär we sazlaýar. Senagat awtomatlaşdyryş önümçilik liniýalarynda tor aragatnaşygynyň durnuklylygy aýratyn möhümdir.

jikme-jiklikleri gör
Uly bolmadyk senagat süýümli media öwrüjisini gözleýärsiňizmi?

Uly bolmadyk senagat süýümli media öwrüjisini gözleýärsiňizmi?

2024-03-22

JHA-IFS11C, möhüm gurşawyň torlaýyn zerurlyklaryny dolandyrmagyň usulyny üýtgedýän ösen, berk senagat media öwrüjisi bilen tanyşdyrmak. Bu hakykatdanam kiçi enjam, çäkli giňişlikdäki açyk kamera berkitmeleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilip, giňişlik ýokary bolan programmalar üçin iň oňat çözgütdir. JHA-IFS11C IP40 derejesi bilen kesgitlenýär we daşky gurşawyň agyr şertlerine garşy durmak üçin gurulýar, hatda iň kyn şertlerde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.

jikme-jiklikleri gör